Planutvalget i Rælingen har i møte 12.11.2019, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Holt skole skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å sikre ivaretakelse av Holt skole, kulturmiljøet og det omkringliggende landskapet. Holt skole er lokalisert ca. 1,7 km sør for Fjerdingbykrysset, og ligger nord for Smestad boligfelt og Smestad barneskole. Planområdet er på ca. 12,9 daa.


Vedlegg:

Saksutredning og protokoll fra planutvalget
Vedlegg 1 Plankart, datert 04.10.2019
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, datert 04.10.2019
Vedlegg 3 Planbeskrivelse, datert 04.10.2019
Vedlegg 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 21.10.2019
Vedlegg 5 Innledende geoteknisk vurdering, datert 04.06.2019
Vedlegg 6 Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill

 

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 9. januar 2020. Merknaden merkes med saksnummer 2018/3186.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.