Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for en utbygging med 112 boenheter med variert størrelse og typologi, og med tilhørende grønt/fellesareal og tekniskinfrastruktur, i samsvar med vedtatt områderegulering for Hansefellåsen. Planområdet har adkomst via samlevei med fortau og nytt kryss med fv. 120/Nedre Rælingsveg. Planområdet ligger ca. 1,5 km sør for Fjerdingby sentrum og utgjør totalt 67,2 daa. Reguleringsplanen ble behandlet i planutvalget 30. november 2020 der den ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10.

Vedlegg

Saksframlegg med protkoll fra planutvalget.pdf

Vedlegg 1. Plankart, datert 12.11.20

Vedlegg 2. Planbestemmelser, datert 12.11.20, revidert 30.11.2020

Vedlegg 3. Planbeskrivelse, datert 12.11.20

Vedlegg 4. Referat fra oppstartmøte, datert 20.02.19

Vedlegg 5. Varslingsbrev, datert 24.04.19

Vedlegg 6. Merknader ved varsling

Vedlegg 7. Notat kommentar varsling, datert 12.06.19

Vedlegg 8. ROS-analyse, datert 12.11.20

Vedlegg 9. Teknisk notat med vedlegg, datert 12.11.20

Vedlegg 10. Støyvurdering til detaljregulering Hansefellåsen sør, datert 12.11.20

Vedlegg 11. Snitt boligtyper, datert 15.05.20

Vedlegg 12. Sol- og skyggeanalyse, datert 12.11.20

Vedlegg 13. Illustrasjonsplan, datert 12.11.20

Vedlegg 14. MUA-oversikt, datert 12.11.20

Vedlegg 15. Terrengsnitt og snitt BLK, datert 12.11.20

 

 

Merknad til planforslaget sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby innen 1. februar 2021. Merknaden merkes med saksnummer 2019/290.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.