Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for videreføring av gangvei langs Nitelva fra boligblokkene ved Borgensberget og fram til undergangen under fv. 120 ved Nyland/Lognsdalen. Planområdet er ca. 30 da og ligger mellom fv. 120 og Nitelva. Noen boligeiendommer er dermed også med innenfor avgrensningen av reguleringsplanen.

Reguleringsplanen ble behandlet i planutvalget 25. mai 2020 der den ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11.

 

Vedlegg:

Saksutredning med protokoll fra planutvalget

01 Reguleringsplan for Gangvei Borgensberget - Nyland, datert 29.04.2020
02 Reguleringsbestemmelser, datert 29.04.2020
03 Planbeskrivelse fra forslagsstiller, mai 2020
04 Notat naturmangfold, sist revidert 23.04.2020
05 ROS-analyse, datert 27.04.2020
06 Notat - Overordnet overvannsplan og flomhåndtering, datert 02.04.2020
07 Notat RIG01 Geoteknisk vurdering av stabilitet, datert 13.06.2019
08 Notat RIG02 Geotekniske vurderinger, datert 24.04.2020
09 Lengdeprofil gangvei alt. B, datert 14.04.2020
10 Tverrsnitt gangvei alt. B, datert 14.04.2020
11 Resymé av innspill og forslagsstillers kommentarer
12 Innspill til oppstart av planarbeid - samlet

 

Merknader til planforslaget sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby innen 6. august 2020. Merknaden merkes med saksnummer 2018/467.

Alle merkander vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.