Planutvalget i Rælingen har i møte 05.02.19, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av en gang- og sykkelvei fra Øvre Rælingsveg til Løvenstad. Planområdet ligger i Strømsdalen, nordvest i kommunen, og er på ca. 31,2 dekar. Resterende arealer innenfor planområdet foreslås regulert til friområde.   

Vedlegg:

Saksutredning og protokoll fra planutvalget

Vedlegg 1 Plankart, datert 17.01.2019

Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, datert 17.01.2019

Vedlegg 3 Planbeskrivelse, datert 17.01.2019

Vedlegg 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 17.01.2019

Vedlegg 5 Geoteknisk notat, datert 31.08.2018

Vedlegg 6 Innspill til varsel om planoppstart - samlet

 

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 27. mars 2019. Merknaden merkes med saksnummer 2018/2685.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.