Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et ensidig kollektivfelt langs fv. 120 inn mot rundkjøringen på rv. 159 for å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken inn mot Lillestrøm. Størrelsen på planområdet er ca. 10,35 daa og omfatter en strekning på ca. 275 meter av fv. 120 inn mot rundkjøringen ved utløpet av Rælingstunnelen.

 

Vedlegg:
Saksutredning og protokoll fra planutvalget
Vedlegg 1 Plankart, datert 24.02.2022
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, datert 18.05.2022
Vedlegg 3 Planbeskrivelse, datert 24.02.2022
Vedlegg 4 ROS-analyse, datert 21.10.2021
Vedlegg 5 Innkomne innspill og merknader
Vedlegg 6 Sammendrag og kommentarer til innspill og merknader, datert 24.02.2022
Vedlegg 7 Fremmedartsregistrering langs fv. 120 i Rælingen, datert 01.09.2021
Vedlegg 8 Tegningshefte – teknisk plan
Vedlegg 9 Geoteknisk prosjekteringsrapport, datert 23.09.2021
Vedlegg 10 Geoteknisk grunnundersøkelser, datert 27.08.2021
Vedlegg 11 Tilstandsvurdering gangkulvert, datert 14.04.2021
Vedlegg 12 Støynotat, datert 08.12.2021
Vedlegg 13 Vurdering av flomforhold, datert 23.04.2021
Vedlegg 14 Overvannsnotat

 

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 31. august 2022. Merknaden merkes med saksnummer 2021/3272.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.