Planutvalget i Rælingen har i møte 30.10.2018 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Del av nedre Rælingsveg – undergang ved Myrvold sør skal legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget er justeringer av allerede regulert vei slik at reguleringsplanen nå baserer seg på en godkjent teknisk plan. Planen ivaretar krav til nytt kryss med fv. 120 og etablering av undergang under fv. 120, samt tilkoblede gang- og sykkelveier.
Planområdet som ligger mellom nytt boligområde på Myrvold sør og Smestad skole er ca. 16,4 da.

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 21. desember 2018.
Merknaden merkes med saksnummer 2018/2602.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Saksutredning og protokoll fra planutvalget

1 Reguleringsplan for Del av Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør, 02.10.2018
2 Bestemmelser for del av Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør, 02.10.2018
3 Planbeskrivelse fra forslagsstiller, 02.10.2018
4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
5 Statens vegvesen - uttalelse til teknsik plan, datert 01.08.2018
6 Brev fra advokatfirma Økland, 09.10.2018
7 Utbyggingsavtale for Myrvold sør, 25.01.2017
8 Geoteknisk vurdering, 18.11.2016
9 Alle uttalelser samlet
10 Oppsummering av varslingsuttalelser, 03.09.2018.pdf