Planutvalget i Rælingen har i møte 04.06.2019, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Buholen boliger skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens omsorgsboliger og administrasjonsbygg på Buholen fra 7 til 10 leiligheter, sammen med parkeringsarealer og tilrettelagte uteoppholdsarealer. Planområdet er på ca. 4.9 daa og ligger på Buholen, nord i kommunen.

 

Vedlegg:
Saksutredning og protokoll fra planutvalget
Vedlegg 1 Plankart, datert 12.04.2019
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, datert 15.05.2019
Vedlegg 3 Planbeskrivelse, datert 03.05.2019
Vedlegg 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedlegg 5 Overordnet overvannsplan med vedlegg, datert 15.05.2019
Vedlegg 6 Overvannsstrategi, datert 03.05.2019
Vedlegg 7 VA-rammeplan, datert 30.04.2019
Vedlegg 8 Geoteknisk rapport, datert 08.05.2019
Vedlegg 9 Sporingsmønster, datert 13.05.2019
Vedlegg 10 Illustrasjonsplan, datert 13.05.2019
Vedlegg 11 Landskapssnitt, datert 13.05.2019
Vedlegg 12 Perspektivskisser
Vedlegg 13 Fasader og snitt
Vedlegg 14 Sol- skyggestudie
Vedlegg 15 Notat vedrørende vegetasjon, datert 03.05.2019
Vedlegg 16 Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 2. august 2019. Merknaden merkes med saksnummer 2018/119.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.