Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av 4 boligblokker med garasjekjeller med inntil 112 leiligheter i varierende størrelse, samt tilhørende kvartalslekeplasser, nærlekeplasser og offentlig gangvei langs Nitelva. Planområdet har adkomst via Strandvegen med fortau. Planområdet ligger mellom Nedre Rælingsveg/Strandvegen og Nitelva ca. 1 km sør for Rælingstunnelen og utgjør ca. 35 daa.
Reguleringsplanen ble behandlet i planutvalget 30.11.2020 og i kommunestyret 14.12.2020 der den ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11. Plandokumentene er endret i henhold til vedtaket i planutvalget/kommunestyret før utleggelse til offentlig ettersyn.

 

Vedlegg:

Saksutredning med protokoll fra planutvalget og kommunestyret

1 Detaljreguleringsplan for Borgen, revidert 13.01.2021
2 Reguleringsplan - garasjekjeller, revidert 13.01.2021
3 Reguleringsbestemmelser for Borgen, datert 12.11.2020
4 Planbeskrivelse, revidert 25.01.2021
5 Illustrasjonsplan, revidert 13.01.2021
6 MUA
7 Perspektiver
8 Sol uteområdet
9 Sol balkonger
10 Lengdesnitt gangvei langs elven
11 Tverrsnitt gangvei langs elven
12 Utendørs støyforhold
13 Supplerende beregning støy
14 Trafikkanalyse
15 Notat Naturmangfold
16 Notat RIG01 Geotekniske vurderinger
17 Avkjøringsplan til p-kjeller
18 Fasader
19 Plan 1-etasje
20 Plan 2-3 etasje
21 Plan 4 etasje
22 Plan 5 etasje
23 Plan kjeller
24 U-etasje
25 Snitt A-B
26 Snitt B-D
27 Adkomst kvartalslekeplass
28 Snitt Borgen-Borgensberget
29 Takterrasser
30 Kvartalslekeplassen
31 Fugleperspektiver
32 Notat VA
33 VA plan
34 ROS-analyse
35 Resyme av innspill
36 Samlet -  innspill

 

Merknad til planforslaget sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby innen 16. mars 2021. Merknaden merkes med saksnummer 21/3512.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.