Nordre Øyeren naturreservat er Nordens største innlandsdelta. Det freda området er på tilsammen ca. 62,6 km². Herav utgjør landarealet omtrent 7,5 km² og vannarealet omtrent 55,1 km². Reservatet ble opprettet 5. desember 1975 med formål å bevare Norges største innlandsdelta med dets varierte plante og dyresamfunn. Naturreservatet er et internasjonalt viktig våtmarksområde og fikk Ramsarstatus i 1985 (internasjonal konvensjon om vern av våtmarker). Området har en viss betydning som hekkeområde, men er av størst betydning for fuglelivet som rasteplass under vår- og høsttrekkene.

Sørumsneset naturreservat ble vernet noe senere, i 1992, med formål om å bevare et viktig og særpreget våtmarksområde som er en del av det store innlandsdeltaet og har et rikt fugleliv, limnologi og geomorfologi. Kun en liten del av reservatet ligger i Rælingen kommune.

Mer informasjon og kart for Nordre Øyeren naturreservat (trykk på linken).

Mer informasjon og kart for Sørumsneset naturreservat (trykk på linken).

2014-2 Ytterst på Årnestangen Foto Bente Lise Dagenborg.jpg