Saksframlegget har følgende hovedpunkter som kommunestyret tok stilling til 19. mai 2020:

  • Ny skole i Fjerdingby krets
  • Kostnadsramme 450 millioner kroner
  • Barneskole og utearealer for inntil 750 elever (1. - .7. trinn)
  • FINE-avdeling for 20 elever (1. - 10. trinn) med spesielle behov
  • Flerbrukshall med en spilleflate
  • Brønnpark og felles varmesentral for skole, Rælingen rådhus, Rælingen videregående skole og Bjørnholthagan 2
  • Breeam-Nor sertifisering
  • nZEB – nesten null-utslippsbygg
  • Uteklasserom på taket

Prosjektet har de siste fire årene vært utviklet som en sentral del i kommunens skolestrategi. Det er forankret i både kommunedelplan for Fjerdingby og skolekapasitet og strategi 2016-2025.  Prosjektet som fremlegges til oppstartsbeslutning er i samsvar med tidligere vedtak i saken og vedtatt konseptvalgutredning. Det er ikke skjedd noen endringer i elevtallsprognosene som betyr at kapasiteten ved skolen skal endres sammenlignet med tidligere vedtak. Det er satt opp fire sentrale prosjektmål, som blant annet fokuserer på miljø og bærekraft.

 

Mange miljøtiltak

Breeam-sertifisering "Very good" eller eventuelt "Excellent" som kommunestyret skal ta stilling til, sikrer mange gode miljøtitak og dette er det første bygget i Rælngen kommune som vil få slik sertifisering. 

Av de fire kvalifiserte tilbud som ble mottatt i anbudskonkurransen, svarte entreprenøren HENT ut prosjektmålene på beste måte. HENT har tilbudt et skoleanlegg med høye miljøambisjoner. Kommunedirektøren innstiller videre i saksframmlegget på at miljøkvalitetene økes ytterligere ved at bygget blir nZEB eller «nærnullutslippsbygg», gjennom utløsing av denne tilbudte tilleggsverdien.

Man har også blant annet arbeidet mye med terrengtilpasning og valgt å trekke bygget litt inn på tomten i retning rådhus/videregående skole, med en delvis vinkling av volumet. Dette har ført til at avstanden til nabobebyggelsen i Vestlivegen har økt noe. Dette grepet gir også bedre forutsetninger for å bevare vegetasjon, og prosjektet legger i dag opp til en større grad av bevaring av trær på tomten. Det er videre tenkt til å etablere mange grønne kvaliteter i uteområdene, som å gjenbruke trær fra tomten for produksjon av lekeapparater med mer.

Det prosjekt som nå foreligger har blitt verifisert og gjennomgått av brukere. Det er også utarbeidet en uavhengig vurdering, utført av Consilio AS, som vurderer skolens kvaliteter i et skolefaglig perspektiv. Consilio, som har erfaring med skolefaglig rådgivning i flere av undervisningsbyggs prosjekter, vurderer at prosjektet har gode forutsetninger for å bli et godt skoleanlegg. 

 

Best Value-metoden

Fjerdingby skole er nasjonal pilot og den første skolen i Norge som bygges med Best Value metoden. Det er også det største ordinære byggeprosjektet som er igangsatt med denne metoden per dags dato. Best Value, eller prestasjonsinnkjøp, er en ny prosjektmodell som Digitaliseringsdirektoratet ønsker å fase inn i Norge. Modellen er utviklet for å tilrettelegge for innovasjon og tidlig leverandørinvolvering.

 

Skole i sentrumsområdet

Kommunedirektøren påpeker at det er meget viktig at bygging av ny barneskole i Fjerdingby krets igangsettes nå, av hensyn til at prosjektet er en viktig milepæl i vår strategi for utviklingen av andre skoleanlegg, særlig Rud. Byggingen av en ny barneskole vil også bidra til å forsterke attraktiviteten for Fjerdingby som boligområde.

 

Fremdrift

Etter vedtaket i kommunestyret 19. mai 2020 planlegges nå for gjennomføring av byggeprosjektet. Forberedelser for bygging på tomten med rydding av skog og så videre er planlagt i november i år. Bygget er planlagt ferdig i løpet av 2022 og byggearbeidene vil da pågå frem til høsten 2022. Kommunen vil informere fortløpende om byggeprosjektet fremover og spesielt om forhold som påvirker nærmiljøet.

Illustrasjoner: Utkast for fasader mot nord og vest ny skole skisser (HRTB Arkitekter).

Nedenfor kan du se sisser og lese hele saksframlegget.

Fasade nord og vest skisse (HRTB Arkitekter)

Fasade sør og øst skole skisse (HRTB Arkitekter).

Fasade nord 2 sør2 ølst 2 skisse skole (HRTB Arkitekter).

Saksfremlegg og protokoll fra kommunestyremøtet:

Hele saksframlegget "Oppstart gjennomføringsfase ny Fjerdingby skole" til behandling i kommunestyremøtet 19. mai 2020.

Saksprotokoll kommunestyret 19052020 vedtak om ny Fjerdingby skole.

Vil du se behandling av sak og vedtak som film?
Kommunestyretmøtet med protokoll og film redigert etter saker 

Kontraktsignering HENT AS og  Rælingen kommune: - Her kommer Fjerdingby skole

Fjerdingby sentrum