Kommunedelplanen klima, energi og sirkulær økonomi følger opp satsningsområdet «samarbeid for natur og mot klimaendringer» i kommunens hovedplan, kommuneplanens samfunnsdel.  

I arbeidet med planen har Rælingen kommune satt følgende mål: 

  • Klimagassutslippene skal være minst 55 % lavere i 2030 enn i 2009
  • Klimagassutslippene i 2050 skal være netto null
  • Vi skal være forberedt og tilpasset et endret klima

For å nå disse målene, skal vi jobbe med tre hovedområder. For hvert område har vi flere mål og strategier som forteller hvilken utvikling og hvordan vi skal jobbe framover:

  • Redusere klimagassutslipp i egen drift
  • Sirkulær økonomi
  • Klimatilpasning 

Klimahandlingsprogrammet inneholder hvilke tiltak Rælingen kommune skal gjennomføre de neste årene. 

Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 14. september 2022. 

God lesing!