Det ble i 2019 anlagt ca. 200 meter nytt fortau i Nordbyvegen, fortauet erstatter den gamle gang- og sykkelvegen.

Det er tidligere anlagt ny gang- og sykkelveg langs Nedre Rælingsveg, Tomterstien. Den nye gang- og sykkelvegen ble da en erstatning for eksisterende gang- og sykkelveg på strekningen.

Kommunen sparer inn på driftsbudsjettet ved å legge ned disse eldre strekningene som offentlige da vedlikeholdsansvaret etter veglova faller bort.

Prinsipper og krav i hovedplan vei og veilys 2016 – 2026 tilsier at disse strekningene bør nedklassifiseres.

Høringsinnspill

Berørte parter er varslet med eget brev.

Frist for å gi høringsinnspill er 7. juni 2020. Innspill etter denne fristen kan ikke forventes
å bli tatt i betraktning. Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes som e-post til
postmottak@ralingen.kommune.no Alternativt kan høringsinnspill sendes per post til:
Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Les saken og protokollen her.