Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Natur i Rælingen

Rælingen er en kommune med mye natur og betydelige deler av kommunen består av sjelden og/eller sårbar natur. Naturen i Rælingen er variert og store deler av den er særskilt vernet i egen forskrift og/eller er kartlagt og verdsatt som særlig viktige områder for naturmangfoldet. Kommunen har det overordnede faglige ansvaret for kartlegging og ivaretakelse av biologisk mangfold i kommunen.

Årnestangen.jpg

Rælingen kommune har et totalareal på 72 km2. Av dette er 15 km2 ferskvann (det meste utgjøres av Øyeren), 42 km2 er skog, omtrent 6 km2 er dyrket mark og de resterende 10 km2 er bebygd. Kommunen ligger hovedsakelig i sørboreal vegetasjonssone, men arealene ned mot Øyeren hører til boreonemoral vegetasjonssone med innslag av blant annet eik og edelløvskog. I skogen består grunnen stort sett av fjell i dagen, mens løsmassene under den marine grense stort sett består av et tykt dekke med hav- og fjordavsetninger (marin leire). Nordre Øyeren består i hovedsak av fluviale avsetninger. I løsmassene under marin grense, mellom Østmarka og Øyeren, har det dannet seg ravinedaler.

Dette gjør at kommunen har en tydelig tredelt geologisk-, biologisk- og landskapsprofil med Øyeren og tilhørende deltaområde i øst, ravinelandskap på marine sedimenter vest for Øyeren og med høyereliggende barskoger tilhørende Østmarka i vestlige deler, over marin grense.

Kommunen har fire naturreservater; Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater i øst og barskogvernområdene Østmarka og Ramstadslottet naturreservater i vest. I tillegg ligger store deler av skogen innenfor markagrensa og omfattes dermed av markaloven.

Forvaltning av alle verdifulle naturtyper og rødlistede arter gjøres ved oppfølging av naturmangfoldloven i daglig drift. En stor del av dette arbeidet handler om å følge opp naturmangfoldloven i utbyggingsprosjekter, både egne og private. En forutsetning for en god forvaltning av naturen er at vi har kunnskap om den. Kommunene er pålagt å kartlegge sine naturtyper for å framskaffe et sikrere grunnlag for en bærekraftig arealforvaltning. Særlig viktig er det å ha oversikt over naturtyper som enten inneholder trua og sårbare arter (rødlistearter), som har stor artsrikdom eller som er i tilbakegang.

Verneområder i Rælingen 

Rælingen kommune har areal innenfor fire naturreservater; Nordre Øyeren, Sørumsneset, Østmarka og Ramstadslottet. Naturreservater blir tradisjonelt betraktet som den strengeste vernekategorien. Det er ingen av reservatene som i sin helhet ligger innenfor kommunens grenser.

Generelt så er det slik at reservatene har egne forskrifter og forvaltes etter disse. Det er forskriftene som bestemmer hva som er tillatt og ikke tillatt i verneområdet. Tiltak som er i strid med verneformålet av områdene, må som en hovedregel vike for verneverdiene. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som er forvaltningsmyndighet etter loven i alle reservatene i Rælingen og som behandler alle søknader om tiltak og dispensasjon innenfor reservatene. Kommunen er imidlertid lokal myndighet etter plan- og bygningsloven og regulerer arealbruken utenfor og i randsonene til verneområdene. Kommunen har følgelig et ansvar for at tiltak som skal gjennomføres i randsonen og som kan få betydning for reservatene, vurderes på en god måte. Kommunen skal videre godkjenne tiltak innenfor verneområdene som krever godkjenning etter plan- og bygningsloven.