Her kan du fremme din sak:  Minsak.no

Hva er innbyggerinitiativ?
Innbyggerinitiativet ble innført gjennom en lovendring i
Kommunelovens § 39a som trådte i kraft 01. juli 2003. Innbyggerinitiativet betyr at du som innbygger i en kommune eller fylkeskommune har rett til på visse vilkår å kreve at et konkret forslag blir satt på den politiske dagsorden og blir behandlet av kommunestyret eller fylkestinget. Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Den er ikke ment som en adgang til å få tatt avgjorte saker som man har vært uenige i utfallet av, opp på nytt.

Hvem kan fremme et forslag?
Initiativretten er gitt innbyggerne i kommunen eller fylket. Dette betyr at de som står bak forslaget må være registrert som bosatt i kommunen/fylket. Det er ikke et krav at de som står bak forslaget har stemmerett. Dette betyr at forslag kan fremmes også av personer under 18 år.

Krav til antall underskrifter
Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne i kommunen/fylket, eller minimum 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.

Hvem skal ta stilling til forslaget?
Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget.

Hva kan forslaget handle om?
Et forslag må gjelde kommunens eller fylkeskommunens virksomhet d.v.s både frivillige og lovpålagte oppgaver. Saker som det ikke ligger til kommunestyret eller fylkestinget å ta beslutning om, er imidlertid ikke omfattet av initiativretten.

Begrensninger i adgang til å fremme forslag på nytt
Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes fram på nytt før det er gått 4 år siden forslaget sist ble fremmet, selv om saken forslaget gjelder ikke har vært tatt opp på bakgrunn av et innbyggerinitiativ. Det er likevel ingenting i veien for at kommunestyret eller fylkestinget tar saken opp til ny vurdering - når de måtte ønske det.

Forslag vedr. saker som er til behandling i et annet organ
Det kan fremmes forslag med samme innhold som en sak som ligger til behandling i et annet organ enn kommunestyret og fylkestinget.

Tidsfrist
Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Tilbakemelding til initiativtakerne
Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er talspersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.

Ingen klageadgang
Initiativtakerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. Et forslag som er fremmet som innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Departemetet har utarbeidet en brosjyre/veiledning om innbyggerforslag, den finner du ved å klikke her