Forskrift om midlertidig smitteverntiltak i Rælingen kommune fra 30. oktober

Her kan du lese endringene fra 30.10.2020:

§ 3 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å ha eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å ha eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand eller samme kohort i barnehage eller barneskole.

§ 4.Gjennomføring av arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 20 deltakere tilstede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 deltakere til stede samtidig.

De som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Unntakene er opplistet i forskrift 27 mars 2020 nr 470 (covid-19 forskriften) § 13c gjelder.

Forøvrig gjelder forskrift av 27.03.2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13d

Forskrift om midlertidig smitteverntiltak vedtatt av formannskapet i Rælingen kommune 1.10.2020. 

Smittevernregler som gjelder for omtrent 1,3 milloner (nrk.no, 1.10.2020)

 

Nedenfor kan du lese  forskriften fra 1.10.2020:

 

Forskrift om midlertidige smitteverntiltak – Rælingen kommune, Viken  

Hjemmel:  

Fastsatt av formannskapet i Rælingen kommune 1. oktober 2020, sak 20/89 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 og kommunestyrets vedtak av 27. april 2020, sak 20/21 

 

 

 

§ 1 Formål og virkeområde  

Forskriftens formål er å hindre og/eller begrense spredning av Covid -19 i en periode med økende spredning i samfunnet.  

 

Forskriften gjelder i Rælingen kommune.  

 

§ 2 Kollektivreiser  

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.  

 

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i  

kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs  

stasjonsområder.  

 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer  

som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbindPlikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke grunnskoleelever under skoleskyss. 

 

§ 3 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 20 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes 

Det er ikke tillatt å ha eller delta på private sammenkomster med flere enn 20 personer til stede.  

 

Selv om antallet deltakere er 20 eller færre, er det kun tillatt å ha eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.  

 

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriftens § 4 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.  

 

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.  

 

§ 4 Forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten fast seteplassering 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere tilstede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.  

 

Selv om antallet deltakere er 50 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.  

 

 

Forøvrig gjelder forskrift av 27.03.2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.  

 

§ 5 Ansvar  

Rælingen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.  

 

 

§ 6 Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes iht. smittevernloven § 8-1.  

 

§ 7 Ikrafttredelse og varighet  

Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder inntil den blir endret eller opphevet