Vi har en sentral oppgave med å forebygge psykiske og fysiske plager hos målgruppene, tidlig fange opp signaler på utviklingsavvik, mistrivsel, omsorgssvikt, overgrep og antisosial adferd hos barn og unge, tilby svangerskapskontroller og tidlig hjemmebesøk av jordmor, samt fysioterapi.

I arbeidet tar vi utgangspunkt i hver families ressurser og muligheter til selv å kunne fremme og bevare egen helse. Tidlig intervensjon og helhetlig tenkning er viktige begreper i tjenesten, som også har en unik mulighet til å komme i kontakt med befolkningen, da det kan vises til nærmest 100 % oppmøte på helsestasjon - og i skolehelsetjenesten.

Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid i arbeidet for å kunne sikre tidlig hjelp gjennom iverksetting av spesielle tiltak og tilrettelegging av støttetilbud.

Noen av oppgavene/tilbudene er:

 • Samarbeid med foreldre, skole, barnehage og andre aktuelle instanser. Tverrfaglig arbeid/møter
 • Kompetanse om barns fysiske og psykiske utvikling og samspill /omgivelser
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier og jordmor, veiledning og rådgivning
 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • Helseopplysning, undervisning og foreldreveiledning- individuelt og i gruppe av helsesykepleier, fysioterapeut og andre samarbeidende tjenester
 • Vaksinasjon
 • Åpen dør- være tilgjengelig for elevene/foresatte
 • HFU-helsestasjon for ungdom med lege og helsesykepleier
 • Psykososialt nettverksarbeid
 • Helseoppfølging av nyankomne flyktninger
 • Arbeid rettet mot barn- og unges psykiske helse
 • Undersøkelse og behandling av barn med motoriske avvik individuelt og i grupper
 • Svangerskapsomsorg/kontroller
 • Frisklivstilbud rettet mot barn og unge

Vil tilbyr flere kurs- og gruppetilbud, som ridefysioterapi, motoriske grupper, SMIL (Styrket mestring i livet), KID (Kurs i depresjonsmestring), DU (Depresjonsmestringskurs for ungdom), COS-foreldreveiledning (Circle of security), Barn med to hjem, ICDP-foreldreveiledning (International Child Development Program) og flere gruppetilbud på videregående skole.

Tjenesten arbeider tett med andre tjenester og instanser.

Vi har flere faggrupper representert: Psykologer, helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, leger og sekretærer gjør tjenesten til et tilbud med bredt kompetansefelt.