Reguleringsplanen tilrettelegger for sammenhengende gang- og sykkelvei langs Gamle Strømsvei, på en strekning fra Nygata til Stalsberg bo- og behandlingssenter. I tillegg tar planen for seg adkomst og veiforhold for flere eiendommer og inneholder eiendommer regulert med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Reguleringsplanen er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3- og 12-12.

 

Planens dokumenter kan leses her:

Reguleringsplankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutredning med protokoll

 

Planområdet ligger både i Rælingen og Skedsmo kommuner. Vedtak fra kommunestyrets behandling i Skedsmo er tilgjengelig fra: https://www.skedsmo.kommune.no

 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages innen en frist på 3 uker fra denne kunngjøringen, i henhold til plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes via Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller postmottak@ralingen.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 14/1916.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være skriftlig fremsatt ovenfor Rælingen kommune innen 3 år fra kunngjøring om vedtak, i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.