Områdereguleringen viser overordnet infrastrukturtiltak som adkomstveier, samt turveier og stier med koblinger til marka og til Marikollen/Fjerdingby i nord. Planen legger føringer for utforming av delområder for en variert boligutbygging og det anslås at området kan bygges ut med inntil 400 boliger i 21 større og mindre delområder for boligbebyggelse. For 16 av delområdene stilles det krav om detaljregulering for ny boligbebyggelse. I tillegg vil det i delområde BKB1 kunne bygges barnehage ved behov. Hovedadkomsten til området vil være fra fv. 120 i sørøst.

 

Vedlegg

Saksutredning med protokoll

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Alternative vurderinger av hovedvegadkomst

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no, innen 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.