Kommunestyret i Rælingen kommune vedtok områdereguleringsplan for Dammensvika i møte den 11.12.2019. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling av planområdet med høy utnyttelse og urban bebyggelse. Planforslaget legger til rette for ca. 350 boliger, samt arealer for kontor, forretning, bevertning og tjenesteyting.

Planens dokumenter
Saksutredning med protokoll
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelsen

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no, innen 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.