Saksfremlegg med protokoll kan leses her.

Planutvalgets vedtak ble fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 14 annet ledd.

Klageadgang

Vedtaket i planutvalget kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no, innen 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.