Planen legger til rette for bygging av frittliggende småhusbebyggelse med 67 eneboliger og 28 boenheter i tomannsboliger, totalt 95 boenheter, med tilhørende grønt/fellesarealer og teknisk infrastruktur. Det reguleres undergang under fv. 120 mot Nordby skole, samt samlevei med fortau opp til boligområdet på Tjonåsen og nytt kryss med fv. 120, Nedre Rælingsveg. Planområdet ligger på Nordby sør i Rælingen kommune og utgjør totalt ca. 175 dekar.

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jf. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no, innen 14. oktober 2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.

 

Planens dokumenter

Saksframstilling med vedtak

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse