Planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Rælingen og Enebakk kommuner, og omfatter en strekning på ca. 5,2 km. Store deler av planområdet ligger innenfor markagrensen, og samlet areal i begge kommunene er 395,9 dekar. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny hovedvannledning fra Nedre Romerike vannverk i nordenden av Nordbysjøen til Flateby vannverk sør-øst for Gjeddevann. Bakgrunnen for planen er et behov for å sikre reservevannforsyning, og stabil og tilstrekkelig vanntilførsel til Flateby i fremtiden.

De deler av reguleringsplanen som ligger innenfor markagrensen må stadfestes av Klima- og miljødepartementet før denne delen av planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven, jf. markaloven § 6.
 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages innen 11. august 2022 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jf. forvaltningsloven kap. VI, til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.


Planens dokumenter:
Samlet saksfremlegg med saksprotokoll
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse