Hensikten med planen er å sikre ivaretakelse av Holt skole, kulturmiljøet og det omkringliggende landskapet. Holt skole er lokalisert ca. 1,7 km sør for Fjerdingbykrysset, og ligger nord for Smestad boligfelt og Smestad barneskole. Planområdet er på ca. 12,9 daa.
 

Planens dokumenter
Saksutredning med protokoll
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no, innen 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.