Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av fem leilighetsbygg på 4-8 etasjer med 170 boenheter og et bygg med matbutikk, kontor- og forsamlingslokale i 3 etasjer på et område nord for Tristilvegen. I tillegg legger planen til rette for lekearealer og annet uteoppholdsareal, parkeringsplasser i kjeller og på terreng, avfallshåndtering, m.m.

Vedlegg

Saksutredning med protokoll

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no, innen 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.