Planen legger til rette for en utbygging med 112 boenheter med variert størrelse og typologi, og med tilhørende grønt/fellesareal og teknisk infrastruktur, i samsvar med vedtatt områderegulering for Hansefellåsen. Planområdet har adkomst via samlevei med fortau og nytt kryss med fv. 120. Planområdet ligger ca. 1,5 km sør for Fjerdingby sentrum og utgjør totalt ca. 67 daa.

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages innen 11. august 2022 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jf. forvaltningsloven kap. VI, til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.

Planens dokumenter
Saksframstilling med vedtak
Plankart
Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse