Reguleringsplanen legger til rette for videreføring av gangvei langs Nitelva fra boligblokkene ved Borgensberget og fram til undergangen under fv. 120 ved Nyland / Lognsdalen. Planområdet er ca. 30 da og ligger mellom fv. 120 og Nitelva. Noen boligeiendommer er dermed også med innenfor avgrensningen av reguleringsplanen. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 16.09.2020 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12.

Vedlegg

Saksutredning med protokoll

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse


Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til postmottak@ralingen.kommune.no eller til Rælingen kommune, utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby. Klagen merkes med saksnummer 2018/467. Frist for å klage er 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

Krav om erstatning
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.