Hensikten med planen er justeringer av allerede regulert vei slik at reguleringsplanen nå baserer seg på en godkjent teknisk plan. Planen ivaretar krav til nytt kryss og etablering av undergang med tilkoblede gang-/sykkelveier.

Vedlegg

Saksutredning med protokoll
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no, innen 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.