Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens omsorgsboliger og administrasjonsbygg på Buholen fra 7 til 10 leiligheter, sammen med parkeringsarealer og tilrettelagte uteoppholdsarealer.

 

Planens dokumenter
Saksutredning med protokoll
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no, innen 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.