Kommunestyret i Rælingen har i møte 16. juni 2021 vedtatt Detaljreguleringsplan for Borgen.

Planområdet er ca. 35 daa og ligger ned mot Nitelva i Strandvegen. Planen legger til rette for etablering av 4 boligblokker med maks. 112 leiligheter, samt garasjekjeller, nærlekeplasser, kvartalslekeplasser, offentlig gangvei langs Nitelva og støyskjerm langs fv. 120.

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages innen 6. august 2021 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jf. forvaltningsloven kap. VI, til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Rælingen kommune, Utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Rælingen kommune.

Planens dokumenter
Saksframstilling med vedtak
Plankart for Borgen
Plankart under grunnen/garasjekjeller
Reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse