Barn, elever og voksne i Rælingen kommune kan få dekket logoped fra Helfo.

Helfo yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog dersom undersøkelsen eller etterbehandlingen sykdom, skade eller lyte. Rælingen PP-tjeneste har ikke logoped, og kan ikke henvise til Helfo.

Språk- og taledefekter som kan gi rett til logoped fra Helfo

Barn/voksne med:

  • Leppe-kjeve-ganespalte, afasi, stamming og andre taleflyt-vansker
  • Stemmevansker (vedvarende heshet, bortfall av/eller svak/sviktende stemme som vanskeliggjør daglig kommunikasjon)
  • Medisinske diagnoser som er knyttet til svekket språk- og kommunikasjonsfunksjon

Listen er ikke uttømmende.

Hvem henviser til Helfo?

Fastlegen henviser til Helfo, oftest sammen med foresatte til barnet eller eleven eller sammen med pasienten. Det må sendes en søknad til Helfo om logoped.

Kontakt logopeder

Det er flere privatpraktiserende logopeder i Viken som har avtale (driftsavtale) med Helfo. Foresatte/pasienter må selv kontakte logopeden, når vedtak fra Helfo er gitt.

Finn logopeder hos Norsk logopedlag.

Logopedene som har avtale med Helfo, vil hjelpe deg med veiledning knyttet til din rett på gratis logopedbehandling.