Her er utdrag fra planstrategien:

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal ikke revideres i denne kommunestyreperioden.

Det er i planstrategien vektlagt å synliggjøre oppgaver og temaer som følger av allerede vedtatte planer. I denne perioden vil det være et vel så stort fokus på gjennomføring og oppfølging av våre planer og igangsatte arbeider, som på nytt oppstartende planarbeid. Den konkrete innfasingen av plan- og strategiarbeid avklares gjennom årlig behandling av kommunens handlingsprogram.

Kommunen vil ha særlig innsats rettet mot steds- og tjenesteutvikling i Fjerdingby-området, fortetting og konsentrasjon av boligutbygging, vekstutfordringer, regionalt samarbeid, klima- og helsevennlig transportutvikling, trafikksikkerhet og tilrettelegging for gode møteplasser og arenaer for kultur, idrett og friluftsliv. Økt samfunnsdeltakelse og styrket tilhørighet til kommunen er viktig. Kommunens rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og som demokratisk arena skal ivaretas, slik at Rælingen videreutvikles som en robust og framtidsrettet kommune.

Organisasjons- og ledelsesutvikling, inkludert kompetanseutvikling og videreutvikling av kommunens styringsgrunnlag, er viktige satsingsområder framover. Samfunnsendringer som påvirker kompetansen vi må ha for å tilby gode tjenester er knyttet til folkehelse, endringer i sykdomsbildet i befolkningen, flerkulturell kompetanse, klima samt digitalisering, innovasjon og utvikling. Det skal videre prioriteres innsats og ressurser på prognosearbeid, styrings- og måleindikatorer og systematisk arbeid med fakta- og kunnskapsgrunnlag innenfor ulike tema. Medvirkning i planarbeid, effektive planprosesser og bruk av ikt i planleggingen vil bli sentrale innsatsområder å styrke.

Kommunestyret skal etter plan- og bygningsloven minst en gang i hver valgperiode vedta en kommunal planstrategi.

 

Les mer: Kommunal planstrategi for Rælingen vedtatt 27. april 2016

Se også Kommunal planstrategi under Planer og samfunn.