Planutvalget i Rælingen har vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Hektneråsen nord skal legges ut til offentlig ettersyn, i møte 29.05.2018.

 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av fem leilighetsbygg på 4-8 etasjer med 170 boenheter og et bygg med matbutikk, kontor- og forsamlingslokale i 3 etasjer. I tillegg legger planforslaget til rette for lekearealer og annet uteoppholdsareal, parkeringsplasser i kjeller og på terreng, avfallshåndtering, trafikkarealer, m.m.

 

Vedlegg:

Vedlegg 1 Saksutredning og protokoll fra planutvalget

Vedlegg 2 PLANKART, datert 04.05.2018

Vedlegg 3 Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.06.2018

Vedlegg 4 Planbeskrivelse datert 04.05.2018

Vedlegg 5 Landskapsplan, datert 03.05.2018

Vedlegg 6 Landskapsbeskrivelse, datert 12.03.2018

Vedlegg 7 ROS-analyse, datert 09.03.2018

Vedlegg 8 Geoteknisk notat,datert 10.03.2016

Vedlegg 9 Ingeniørgeologisk vurdering, datert 22.04.2016

Vedlegg 10 Trafikkanalyse, datert 22.03.2018

Vedlegg 11 Støyutredning, datert 22.03.2018

Vedlegg 12 Naturmangfoldskartlegging, datert 02.08.2017

Vedlegg 13 Flomutredning av bekk, datert 21.01.2018

Vedlegg 14 Energinotat, datert 13.01.2017

Vedlegg 15 Brannkonsept, datert 02.05.2016

Vedlegg 16 Solstudier, datert 29.11.2017

Vedlegg 17 Illustrasjoner, datert 05.02.2018

Vedlegg 18 Snitt

Vedlegg 19 VA-plan, datert 15.02.2018

Vedlegg 20 Innspill til varsel om planoppstart

 

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 20. august 2018. Merk merknaden med saksnummer 2012/1894.

 

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.