Planutvalget i Rælingen har vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Elgtråkket skal legges ut til offentlig ettersyn, i møte 29.05.2018.

Hensikten med planforslaget er å legge opp til bygging av et leilighetsbygg med 39 leiligheter, mellom 45m2 og 120m2. Bygget vil på det høyeste være på 5 etasjer + underetasje, med nedtrapping mot nord og sørøst. I tillegg vil det bygges parkeringskjeller under bygget.

Planen innebærer i tillegg opparbeidelse av uteområde med lekeplass, sitteplasser, bekkesig og vannspeil, samt avfallshåndtering og parkeringsplasser for bil og sykkel.

Det legges opp til omlegging av svingen mellom Blystadringen og Elgtråkket til et t-kryss, og bygging av fortau langs veier i planområdet.

 

Vedlegg:

Vedlegg 1 Saksfremlegg med protokoll

Vedlegg 2 Reguleringsplankart

Vedlegg 3 Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 4 Planbeskrivelse

Vedlegg 5 Resymé av merknader med kommentarer

Vedlegg 6 Landskapsplan

Vedlegg 7 Overvannsplan

Vedlegg 8 Snitt A

Vedlegg 9 Snitt B

Vedlegg 10 ROS-analyse Elgtråkket

Vedlegg 11 Vurdering av naturmangfold_Biofokus

Vedlegg 12 Vurdering av naturmangfold 2009

Vedlegg 13 Vurdering av dam_Biofokus

Vedlegg 14 Geoteknisk vurdering

Vedlegg 15 Takplan

Vedlegg 16 Fasade sør

Vedlegg 17 Fasade vest

Vedlegg 18 Fasade Nord

Vedlegg 19 Fasade øst

Vedlegg 20 Veiplan

Vedlegg 21 Vei_Plan og Profil

Vedlegg 22 Dimensjonering overvann

Vedlegg 23 VA - ledningsplan

Vedlegg 24 VA - plan og profil

Vedlegg 25 Trafikknotat

Vedlegg 26 Notat Advokatfirmaet Schjødt AS

 

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 20. august 2018. Merk merknaden med saksnummer 2016/2114.

 

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.