Disse sakene står på sakskartet til møtet:

2. tertial 2021
Kommuneplan 2022-33 - vedtak av samfunnsdel med arealstrategi
Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2026
Anskaffelsesstrategi
Avgift for parkering
Nedklassifisering Stensrudbakken
Utbyggingskonsept for ny omsorgsbolig Fjerdingby
Oppstart av konseptfase - Ombygging av rådhuset
Aksjer i Norasondegruppen
Forvaltningsrevisjonsrapport - Opplæringstilbudet i grunnskole under covid-19 pandemien
Ny selskapsavtale - IKA Østfold
Tolketjenester - avtale om administrativt vertskommunesamarbeid
Ny selskapsform for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning IUA-2
Sommerjobb for ungdom
Barnevernsreformen - økonomiske konsekvenser
Permisjon fra politiske verv - Sigbjørn Lia Ap

 

(Artikkel er publisert første gang 21.10.21)