Saker til behandling i møtet:

  • Revisjon av møtereglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og andre folkevalgte organ
  • Avslutningsregnskap - Avvikling av vertskommunesamarbeidet ØIKT
  • 2. tertial 2019
  • Selskapsavtale for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
  • Saksutskrift fra kontrollutvalget - Selskapskontroll av NRV IKS og NRA IKS
  • Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg - kommunestyreperioden 2019-2023
  • ​Permisjon fra politiske verv til 01.01.2020 - Ingrid K. Andreassen