Kommunestyret behandler følgende saker i møtet:
 

Planprogram kommunedelplan klima og energi

Skolekapasitet nord i kommunen

Overføring av damanlegg fra NRV AS til Rælingen kommune - Ramstadsjøen

Overføring av damanlegg fra NRV AS til Rælingen kommune - Åmotdammen

Prioritering av søknader om tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Endelig søknad om inkluderende krisesenter for kvinner og menn

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike - ny avtale og endring av vedtekter

Valg av ny meddommer til meddommerutvalg ved Nedre Romerike tingrett for resten av perioden, til 31.12.2024

Søknad om fritak fra politiske verv - Jørn Persen - FrP - Valg til samarbeidsutvalg Heimen barnehage

Interpellasjon - trafikksikkerhet Løvstien