Følgende saker var til behandling i møtet:

 • Investeringsrammer 2023-2032
 • 1. gangsbehandling kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023 - 2033
 • Vedtak Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033
 • Detaljreguleringsplan for Tjonåsen - andregangsbehandling
 • Detaljreguleringsplan for Strømsdalen søndre - andregangsbehandling
 • Tilstandsrapport kommunale barnehager 2022
 • Tilstandsrapport HOV 2022 og barnevern 2022
 • Tilstandsrapport for grunnskole 2022
 • Tilstandsrapport Kultur- og fritidsenheten 2021
 • Tilstandsrapport natur og miljø 2022 - ble utsatt til neste møte
 • Etablering av mottak for båtseptik innen Vannområdene Øyeren og Leira-Nitelva - ble utsatt til neste møte
 • Barnevernvakten- revisjon av samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid
 • Revidert selskapsavtale - Arkiv Øst
 • Delegering av vigselsmyndighet
 • Søknad om fritak fra verv som meddommer i Romerike og Glåmdal tingrett - Hassan Ali Malik
 • Permisjon fra politiske verv - ut kommunestyreperioden - Hassan Ali Malik - AP
 • Fritak fra meddommerverv til Romerike og Glåmdal tingrett - Liz Aina Bergsvenkerud
 • Erverv av grunn - Skolevegen 18A - unntatt offentlighet, jfr. offentlighetsloven §23. 1. ledd