Innkalling til kommunestyremøte 13. februar 2019.

Møtet starter kl. 18.00. Du kan følge direkte via Kommune-TV eller se redigert etter saker i etterkant.

Saker som skal behandles:

PS 19/1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 19/2 Referatsaker

RS 19/1 Protokoll fra møte i Rælingen kontrollutvalg 27.11.2018

PS 19/3 Ny felles kommunal veinorm for kommunene på Romerike

PS 19/4 Orientering om handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023

PS 19/5 Detaljreguleringsplan for Hektneråsen nord - område nord for Tristilvegen - andregangsbehandling

PS 19/6 Utbyggingsavtale for Hektneråsen nord - område nord for Tristilvegen - andregangsbehandling

PS 19/7 Detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole - andregangsbehandling

PS 19/8 Detaljreguleringsplan for Del av Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør - andregangsbehandling

PS 19/9 Retningslinjer for kommunalt tilskudd til klubbhus i Rælingen

PS 19/10 Regionalt samarbeid om landbruksforvaltning

PS 19/11 Endring av selskapsavtale NRBR IKS - økning i låneramme

PS 19/12 Kontrollutvalgets årsplan for 2019

PS 19/13 Endring av vedtekter for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike - SNR

PS 19/14 Forskrift om åpen brenning, Rælingen kommune, Akershus

PS 19/15 Finansrapport 3.tertial 2018

PS 19/16 Valg av representant og vararepresentant til styringsgruppen for vannområde Øyeren (med Glomma)

PS 19/17 Tap av valgbarhet - flytting fra kommunen - Karoline Granerud (Ap)