Rælingen kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 2014-2025 i møte den 26.08.2015. Vedtaket er i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15. Arealdelen består av plankart, bestemmelser og retningslinjer, samt planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Ved nytt offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn innsigelser til planen. Det ble gjennomført mekling den 03.06.2015. Vedtatt plan er i henhold til resultatet fra meklingen. 

Plandokumenter

Plankart

Tegnforklaring

Bestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Virkningen av planen

Plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende og gjelder fra vedtaksdato. Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner ved motstrid. Kommunedelplan Fjerdingby gjelder i sin helhet.

Klagerett og grunneiers rett til erstatning

Kommuneplanens arealdel kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. I henhold til plan- og bygningsloven § 15-1 kan grunneiere som får avsatt sin eiendom til offentlige områder, og eiendommen ikke blir regulert eller avsatt til annet formål i kommuneplanen innen fire år, ha rett på erstatning/innløsning dersom båndleggingen gjør at eiendommen ikke kan nyttes på regningssvarende måte.

Andre dokumenter

Saksfremstilling med saksprotokoll

Utsnitt 1-4 av plankartet

ROS-analyse og egnethetsvurdering (vedlegg til planbeskrivelsen)

Tilleggsutredning, datert 28.01.2015

Protokoll fra meklingsmøtet

Veileder estetiske retningslinjer