Har du innspill?
Slik gjør du: Merknader og innspill til planprogrammet kan sendes inn elektronisk via: Høringsportalen

Du kan også sende e-post: postmottak@ralingen.kommune.no, eller post til: Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby.  

Merk med saksnummer 2020/1876Frist: Innen 24. august 2020.

Dersom det er ønskelig å komme med innspill elektronisk, bør skjema for arealinnspill fylles ut først. Skjemaet kan deretter lastes opp som vedlegg til din høringsuttalelse. 

Arealinnspill
Som en del av høringen av planprogrammet til kommuneplanen, inviteres det til at interessenter kan komme med arealinnspill. Alle forslag til endret arealbruk må inneholde dokumentasjon i form av et innspillskjema som må fylles ut (se vedlegg nederst).

For ytterligere informasjon om innspill til arealdelen og behandling, se forslag til planprogram og vedlegg nedenfor.
 

Hva skjer etter høringen?
Alle merknader og innspill vil bli gjengitt og vurdert.
Innspill som berører kommuneplanens arealdel vil først siles og vurderes på et overordnet nivå, etter fastsatte kriterier. Hvordan arealinnspillene er vurdert og hvilke som skal med videre i planprosessen vil framgå ved fastsetting av planprogrammet. 

 

Vedlegg
Saksutredning med protokoll
Forslag til planprogram for kommuneplan 2022 – 2033
Fremgangsmåte for utfylling av skjema for innspill
Skjema for arealinnspill
Kommunale og regionale føringer

QAIfEukaQAAAABJRU 5ErkJggg==