Kjerneoppgaver

Hovedoppgaver til kommunedirektørens enhet er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse og å sikre ønsket utvikling av kommunen. Enheten bistår ledelsen i å ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og bistår enhetene i utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretar enheten politisk sekretariat, valgavvikling, beredskapsledelse og overordnet samfunnsplanlegging. Til enheten ligger strategisk utvikling og faglig rådgivning for natur og miljø, helse og omsorg, skole og barnehage, kommunikasjon og digitalisering. Prioriteringer og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter innenfor tildelte ressurser og regionalt samhandlingskontor for nedre Romerike (RSK) er tillagt enheten.

 

Digitaliseringsavdelingens formål er å

  • Sikre kapasitet til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i tråd med digitaliseringsstrategien og definerte gevinstkrav
  • Bidra til at kommunens organisering av arbeidet med IKT gir organisasjonen robuste, formålstjenlige og framtidsrettede IKT-tjenester
  • Samhandle med tjenestene om et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for satsing på digitale løsninger

Avdelingens ansvarsområder er

  • Digitaliseringsprosjekter
  • Informasjonssikkerhet
  • Kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag
  • Samhandling med ØIKT
  • Strategisk arbeid med digitalisering
  • Drift på enkelte definerte områder
  • Økonomi knyttet til investeringsprosjekter, tildelte driftsrammer samt avklaringer med tjenestene om økonomiske konsekvenser av anskaffelser og prosjekter innenfor avdelingens portefølje

 

Kommunedirektørens enhet ledes av rådmannsgruppa: Kommunedirektøren og kommunalsjefer  

Kontakt oss .