Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplan

Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene verden står ovenfor i dag. Gjennom internasjonale avtaler er det fastsatt globale mål for klimagassutslipp. Disse avtalene og føringene er sentrale i nasjonalt, regionalt og kommunalt arbeid med å redusere klimagassutslippene.

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for å nå en bærekraftig utvikling – en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Følgende av FNs bærekraftsmål berører energi- og klimapolitikken direkte:

Bilde1.png

Parisavtalen er en internasjonal avtale der alle land skal lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Gjennom denne avtalen ble verdens land i 2015 enige om å begrense temperaturstigningen mellom år 1850 og 2100 til godt under 2 grader (togradersmålet), og forsøke å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader. Vi har allerede passert 1 grad gjennomsnittlig global temperaturøkning. Dersom verdenssamfunnet fortsetter med dagens utslippstakt, er det bare 20 år til vi har sluppet ut den mengden CO2 som er mulig innenfor togradersmålet.

Kommunen har mange roller som påvirker klimaarbeidet; samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteleverandør, innkjøper og eier og drifter. Utslipp fra egen virksomhet kan kommunen i stor grad påvirke selv, og arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og energireduksjon berører svært mange deler av kommunens virksomhet. Store deler av kommunens samlede klimagassutslipp og energibruk er knyttet til privat transport, boliger og andre bygg som ikke er tilknytte til kommunens virksomhet, og det er dermed begrensninger i kommunens virkemidler til å redusere alle lokale utslipp, men gjennom holdningsarbeid kan det påvirke innbyggerne til å ta mer bærekraftig valg. Arbeid med sirkulær økonomi i egen drift vil også være et fokusområde.