Kommunen er i gang med å revidere kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer.

Planprogram for revisjon av planen ble fastsatt av kommunestyret 19. juni 2013. Planprogrammet hadde da ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 14. februar til 12. april 2013.

Planprogrammet vil ligge til grunn for kommunens videre arbeid med ny kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2014 - 2025.

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, viktige tema, planprosessen og opplegget for medvirkning samt behov for utredninger.

I tillegg til et generelt revisjonsbehov vil formålet med revideringen være å ivareta og systematisere kommunens arbeid med kulturminneverdier.

Planprogram kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.pdf