Kjerneoppgaver

Enheten har ansvar utvikling og ivaretagelse av kommunens infrastruktur og alle kommunale uteområder. Enheten har også ansvar for utvikling, prosjektering og gjennomføring investeringsprosjekter, drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveger, veilys, vann og avløp, idrettsanlegg og friluftsområder, renovasjon, samt budsjettansvar for brann- og feievesenet og eiendoms- og tilknytningsgebyrer. Enheten har også ansvar for kommunens vilt- og fiskeforvaltning.

 

Kommunalteknikk er delt i tre avdelinger:

Avdeling vei og trafikksikkerhet har  ansvar for investering, drift og vedlikehold av det kommnuale vegnettet og gang- og sykkelvegnettet. Videre har avdelingen også ansvar for investering, drift og vedlikehold av alle veglys langs kommunale veger samt ansvar for håndheving av parkeringsbestemmelser.

Avdeling vann og avløp har ansvar for investering, drift og vedlikehold av ledningsnett for vann, høydebasseng og pumpestasjoner, og ledningsnett for avløp og pumpestasjoner, samt tømming av tanker.
 

Avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utfører investeringsprosjekter og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg, friluftsområder og badeplasser.

Henning Colbjørnsen

Enhetsleder Henning Colbjørnsen.

Veien min - meldingstjeneste

På Veien min kan du som innbygger opprette saker som omhandler vei, veilys, vann og avløp, idrett og friluftsliv.

Sakene som opprettes blir gjennomgått og delegert til rette ansvarshavende.

 

Mer om kommunalteknikk

I Rælingen forvaltes vei, vann, avløp og mye mer av kommunalteknikk.

• ca. 180 km VA ledninger
• 65 km kommunal vei
• 14 km gang og sykkelvei
• 45 km skiløyper
• 6 fotballbaner, 2 volleyballbaner, 4 skøytebaner
• Badeplassene Myrdammen og Åmotdammen
• Parkområdet Torva
• De kommunale utleiehyttene Huldrekolonien og Myrdammenhytta