Åmotdammen og Ramstadsjøen

På Ramstadsjøen (bilde) og Åmotdammen ligger det damanlegg som per dags dato (april 2021) er eid av Nedre romerike vannverk (NRV AS). NRV AS søkte høsten 2017 om konsesjon til rivning av en rekke damanlegg på Romerike, deriblant disse to i Rælingen. NRV AS som innehaver av dammene har ikke lenger behov for disse for levering av drikkevann. I april 2019 fattet NVE vedtak om å gi konsesjon til rivning. Konsesjonen ga mulighet til å rive de to damanleggene dersom ikke kommunen eller andre ville overta anleggene. Kommunestyret i Rælingen vedtok i februar 2021 at kommunen skal overta damanleggene, slik at vannspeilet ivaretas slik det er i dag. For kommunen innebærer dette rehabilitering av samtlige dammer, samt fremtidig driftsansvar. Rehabilitering og drift av damanlegget på Åmotdammen gjøres i samarbeid med Lørenskog kommune. Formell overtagelse er ventet gjennomført i løpet av 2021, mens rehabilitering av dammene er ventet å gjennomføres i perioden 2023-2025.

Ramstadsjøen_dam.JPG

Kommunale dammer

Nedenfor Myrdammen mot Nordbydalen ligger restene av den gamle demningen til Nordby Bruks industrivirksomhet. Hele området ved Myrdammen var tidligere demmet ned, og går man stiene ved Myrdammen vil man gå på områder som tidligere lå under vann. Det er Rælingen kommune som har driftsansvaret for dammen.

Skoledammen ved Rud skole eies av kommunen, og dammens videre liv er uavklart. Her var det tidligere to dammer, hvor nedre dam står igjen i dag.

Fjerdingbydammen

I forbindelse med det økte behovet for vann til snøproduksjon i både alpinanlegget og langrennsløypene i Marikollen ble det i juli 2017 søkt NVE om konsesjon til oppdemming av Fjerdingbydammen. Konsesjonssøknaden ble i mars 2019 godkjent av NVE og kommunen har med bakgrunn i dette startet opp arbeidet med en reguleringsplan som innbefatter både Fjerdingbydammen og traséen fra Marikollen til Ramstadsjøen. Den nye Fjerdingbydammen vil i tillegg til å forsyne Marikollen med nok vann, kunne fungere som et viktig flomvern for eksisterende og kommende bebyggelse rundt Fjerdingby og området rundt dammen vil opparbeides som rekreasjonsområde. Reguleringsplanen skal opp til førstegangsbehandling i kommunen i løpet av 2021.

Andre dammer i Rælingsmarka

I tillegg er det dammer på Søndre Krokvann, Morterudvann, Gjeddevann, Østre Strøm og ved Nordbysjøen. Disse eies i dag ikke av kommunen.