Vann og kloakkgebyrer beregnes enten etter arealet på boligen (Norsk Standard 3940), eller ut ifra en vannmåler. Beløpet på fakturaen beregnes i m3.

Se priser på kommunale avgifter/eiendomsgebyrer.  Se film om hva vann- og avløpsgebyret brukes til.

Vil du dele opp fakturaen?

Kommnale avgifter faktureres i utgangspunktet 2 ganger per år, men du kan også velge å få faktura 6 eller 12 ganger per år.

Betingelsen for å få dette er at du må må opprette avtalegiro, enten med eFaktura eller autotrekk.

Endre fakturering via minside

Du kan sende melding om deling av faktura via Minside. Etter at du har logget inn gjør du følgende:

  • Trykk på Eiendommer.
  • Trykk på Min Eiendom - Eiendomsgebyr, vannmåler mm.
  • Velg eiendommen det gjelder.
  • Trykk på Eiendomsgebyr.
  • Fyll ut skjemaet. Husk å skrive om du vil få faktura 2, 6 eller 12 ganger per år.

Endre fakturering via e-post

Du kan også sende melding om antall faktureringer til e-post: vannmaler@ralingen.kommune.no

I e-posten må du oppgi:

  • Antall faktureringer du ønsker: 2, 6 eller 12.
  • Navn og telefonnummer.
  • Adresse, gårdsnummer og bruksnummer.

Vannmåler og månedsfakturering

De som har vannmåler og månedsfakturering, vil alltid få lave fakturaer i januar og februar. I disse to månedene mangler a konto vann og kloakk. Grunnen til dette er at vannmåleroppgjøret først er ferdig i mars, og a konto (forskudd inneværende år) på vann og kloakk for både januar, februar og mars kommer med fakturaen for mars.

De som betaler vann og kloakk etter areal får samme sum på fakturaen hver måned hele året.

Beregning av avgifter

Vann og kloakk etter areal

Hele arealet innenfor husets alle vegger (BRA - brutto areal) i alle etasjer blir beregnet. ( i en bolig med  ½  øvre etasje, beregnes alt med takhøyde over 1.90 m2 + 0,6 m inn på hver side.)

Det beregnes 1,5 m3 pr. m2.

Eks. en bolig på 120 m2 beregnes på følgende måte: 120 m2 x 1,5 m3 = 180 m3 (det blir fakturert for 180 m3)

Vann og kloakk etter måler

De som har vannmåler må betale a konto vann og kloakk inneværende år.

Vannmåleren skal leses av i slutten av hvert år. Det sendes ut SMS, eventuelt avlesningskort, i desember.

Vannmåleroppgjøret vises på fakturaen i mars hvert år. Enkelte kan da ha innbetalt for mye eller forlite a konto foregående år.

Ved å benytte vannmåler betaler man kun for faktisk forbruk av vann og kloakk. Les mer om installasjon av vannmåler.

Alt vann inn i boligen beregnes som kloakk ut igjen.

En person (barn eller voksen) bruker ca. 50 – 60 m3 pr. år.

Fastledd vann/avløp privat

Dette er en fast årlig avgift som alle husstander blir belastet. Årsgebyret er likt for alle typer boenheter. I en boligblokk med 10 boenheter, blir hver boenhet belastet, i en enebolig med en utleieleilighet, blir det belastet to årsgebyrer.

Renovasjon

Alle boenheter må være tilknyttet et renovasjonspunkt, enten ved å ha egne beholdere eller være tilknyttet renovasjonsbrønner.

Det er flere størrelser på de grønne renovasjonsbeholderne. Mest brukt er 140 L. Den skal normalt holde til en husstand (3–4 pers).

Det er kun renovasjonsbeholderen til restavfall som er gebyrlagt. Dvs. at man kan ha større papirbeholder uten at gebyret øker.

Les mer om avfallsbeholdere hos ROAF.

Feiegebyr

Alle boliger hvor det er pipe blir automatisk belastet feiegebyr pr. pipeløp.

En del boliger har piper som ikke blir benyttet. Da er det mulig å søke feiervesenet i NRBR om gebyrfritak.

Fakta om fakturaen

Alle tjenestene ovenfor drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter til drift og investeringer skal dekkes 100 % gjennom gebyrene til abonntene.

Det er ikke lov å ta mer i gebyr enn det som faktisk blir brukt. Hvis tjenesten har overskudd ett år, skal avgiftene settes ned. Det er begrenset mulighet til fondsavsetting av midler til fremtidige investeringer. I løpet av en femårs-periode skal kostnadene være de samme som inntektene.

Gebyrforskrift

Gebyrene bestemmes i en gebyrforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Gebyrsatsene reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan. 

Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer. Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyrene i forbindelse med behandlingen av budsjett. Dette skjer normalt i kommunestyrets møte i desember hvert år.