Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

Generelt

Ansvar: NAV, Tjenestekontoret for helse og omsorg

 

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Rælingen Kommune har tre typer boliger. Kommunale utleieboliger uten tjenester, kommunale utleieboliger med tjenester og heldøgnsbemannede omsorgsboliger.

Noen har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har.

Andre  har utfordringer knyttet til at boligen er uegnet og noen vil ha behov for å bo i en bemannet bolig.

Målgruppe

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Kriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av ulike typer kommunale boliger.

Lover

Se kommunale retningslinjer. Se også sosialtjenesteloven § 15 Boliger til vanskeligstilte.

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Vedlegg

Dette må du legge ved når du søker om  kommunal bolig uten tjenester:

 1. Lønnsslipp/trygdeutbetalingsslipp for de tre siste måneder
 2. Eventuell dokumentasjon på næringsinntekt
 3. Andre inntekter som f.eks studielån
 4. Husleiekvittering/husleiekontrakt for nåværende bolig
 5. Eventuell oppsigelse av husleiekontrakt/tidligere boforhold
 6. Kopi av bevilling og skifteavtale dersom du er separert/skilt
 7. Kopi av pass dersom du er utenlandsk statsborger.
 8. Vedtak om oppholdstillatelse fra UDI dersom du ikke har bosettingstillatelse.
 9. Bostedsbevis (bekreftelse på botid i kommunen).
 10. Kopi av siste selvangivelse/likning.
 11. Dokumentasjon på andre forhold du mener er viktige i vurderingen av søknaden

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 05.05.2020 16:27