Klimagassregnskapet er en kartlegging av historiske klimagassutslipp som har forekommet i kommunen. Selve regnskapet gir kommunen en oversikt over de ulike utslippskildene og kan dermed ses på som et hjelpemiddel til å se hvor man skal rette fokus. 

 

Regnskapet viser at kommunens totale utslipp er som følger:

 

Klimagassutslipp i Rælingen2

 

Det er viktig å poengtere at det ikke er mulig å summere disse tre utslippstallene og få kommunens totale utslipp av CO2, da de baserer seg på ulike beregningsmetoder. For å kunne identifisere mulige innsatsområder samt velge virkemidler for å redusere utslippene har det imidlertid vært mest hensiktsmessig å fremstille utslippene på denne måten.

 

Les hele klimagassregnskapet her.

 

Utslipp fra egen virksomhet

Klimagassregnskapet viser at Rælingen kommunens egen virksomhet har et totalt utslipp på 14 083 tonn CO2-ekvivalenter. Bidragene fordeler seg på forbruksvarer (2200 tonn), reise og transport (1100 tonn), bygg og infrastruktur (4600 tonn), og kjøp av tjenester (4500 tonn). 

Her er det verdt å merke seg at kjøp av varer og tjenester har et bidrag på 32 % av det totale fotavtrykket. Dette innebærer bidrag fra flere IKS og kommunale foretak. De største virksomhetene som faller under kjøp av tjenester er Romerike Avfallsforedling (ROAF), Nedre Romerike Vannverk (NRV), Nedre Romerike Avløpsrensing (NRA), og Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR). Investering i bygg og infrastruktur har også et relativt stort bidrag på 33 %. 

 

Direkteutslipp fra kommunen

Klimagassregnskapet viser at de geografiske utslippene på kommunen totalt er 45 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Når det gjelder de geografiske utslippene for kommunen er omtrent halvparten av disse utslipp fra Weber Leca Rælingen (som er utslipp kommunen i liten grad kan påvirke). Av den resterende halvparten; 22 860 tonn, er 19 360 tonn fra veitrafikk. Det vil si i at utslippene fra veitrafikk utgjør i overkant av 40 % for de geografiske utslippene. 

 

Husholdningsutslipp

For klimagassutslipp fra private husholdninger viser klimagassregnskapet at hver innbygger i Rælingen kommune har et klimafotavtrykk på nær 9,5 tonn. Snittet i Norge er på omtrent 10,5 tonn CO2-ekvivalenter. Dersom målsettingene fra Paris-avtalen skal nås er det estimert at klimagassutslippene må reduseres til 1,5-3 tonn CO2 ekvivalenter per innbygger innen 2050. De viktigste utslippsbidragene i denne kategorien er reise og transport (31 %), mat og drikke (16%), energi (10 %) og huskjøp og reparasjoner (15 %). Dette dekker både investering og vedlikehold av hus.