Aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven pålegger enhver å vise hensyn og gjøre det som med rimelighet kan forventes for å unngå skade på naturmangfoldet. For å kunne ivareta plikten på en god måte er det viktig at man vet hva slags natur som kan bli skadelidene i en gitt situasjon. På denne siden finner du derfor linker til kartportaler hvor man kan finne informason om naturen i Rælingen.

Erosjon Rælingsøya.jpg

Aktsomhetsplikten medfører to plikter:

1. Enhver skal søke å gjøre seg kjent med hvilke naturverdier som kan bli skadelidene

2. Den enkelte skal gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet

De to viktigste kartportalene med informasjon om naturtyper og arter er Miljødirektoratetets Naturbase, og Artdatabankens Artskart. Under finner du en veileder for hvordan du leter frem viktig informasjon i disse kartportalene. Kommunen har også gjort kartlegginger av en del natur de siste årene. Disse kan du finne her.

Naturbase 

1. Trykk på denne linken og klikk deg videre på Opne Naturbase kart, velg vis kartlagsliste og huk deretter av i menyen til høyre for kartlagene utvalgt naturtyper, verneområder, naturtyper og kartlagte friluftsområder.

Naturbase_1.PNG

2. Zoom inn på området du ønsker å ha informasjon om, du ser da om det er kartlagt noe sjelden eller sårbar natur med skravur.

3. Trykk deretter på identifiser i menyen øverst, og klikk på arealet du ønsker å se hva er.

Naturbase 2.PNG

4. Det kommer da opp en beskrivelse av området på venstre side. Trykk på denne og trykk til slutt på linken merket faktaark, for å få alle detaljene om området.

Naturbase 3.PNG

Artskart

1. Trykk på denne linken og Artskart for å åpne søkerfunksjonen. 

2. Trykk på søk i menyen øverst på siden, og sett Akershus og Rælingen under geografisk søk. Trykk deretter på søk geografisk.

Artskart 1.PNG

3. Zoom inn på området du ønsker informasjon om. Du får da opp hvilke arter som er registrert på området. De er representert med ulike symboler. De ulike symbolene angir hvilken status arten har på rødlista.

4. For å få informasjon om den enkelte art, trykk på i'en i menyen øverst og deretter på arten du ønsker informasjon om. Trykk på vis mer detaljer for denne posten for å lese mer om artsobservasjonen.

Artskart 2.PNG

Dersom du har spørsmål om hvilke vurderinger du bør gjøre med tanke på natur, dersom du skal gjennomføre noe som påvirker denne negativt, kan du ta kontakt med kommunens rådgiver for miljø.