Rapporten for arbeidet er nå ferdig, og vil være tilgjengelig på forespørsel på rådhuset. Den kan også lastet ned fra denne siden. I tillegg vil dataene bli lagt inn i Miljødirektoratets kartbase; naturbase.no.

Kartleggingen er gjennomført av stiftelsen BioFokus på oppdrag fra Rælingen kommune.

I kartleggingen ble til sammen 40 naturtypelokaliteter kartfestet. Av disse var 15 lokaliteter ravineavgrensninger. De andre 25 lokalitetene fordelte seg på ferskvann: dam (1), kulturmark: naturbeitemark (3), beiteskog (1) og store gamle trær (2) og skog; edelløvskog (2), flommarksskog (3), gammel granskog (1), gammel lalandblandingsskog (7), rik boreal løvskog (4) og rik sump- og kildeskog (1).

Verdiene fordeler seg på tre svært viktige lokaliteter (A-verdi), 15 viktige lokaliteter (B-verdi) og 22 lokalt viktige lokaliteter (C-verdi).

For å lese mer om de ulike naturtypene og hvor de befinner seg, kan du laste ned rapporten i sin helhet her.

Kommunen har et særskilt ansvar for å vurdere og hensynta naturen både i egne prosjekter og der vi er planmyndighet. Det skal derfor i forbindelse med eventuelt utbyggingsprosjekter, i eller i direkte anslutning til ravinedalene, gjøres en utvidet vurdering av konsekvenser på geologiske og biologiske kvaliteter, knyttet til den helt konkrete planen eller tiltaket.

Kartleggingen er ikke fullstendig og man må fremdeles være obs på at selv om det ikke er registrert noe i rapporten eller i naturbase så kan det være viktige geologiske og biologiske kvaliteter i et området.